ПАТ "Івано-Франківськшкірсировина"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/н, м.Київ, 01001, вул.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон 0442791074
Факс 0442791074
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитраiю цiнних паперiв
Опис Особа виконує функцiї центрального депозитарiю у вiдповiдностi до чинного законодавства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "IФ-аудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 22196268
Місцезнаходження д/н, Івано-Франківська область, д/н, Iвано-Франкiвськ, 76018, вул.Панаса Мирного, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 001060
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.12.2005
Міжміський код та телефон (03422) 450-32
Факс (03422) 450-32
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис Особа надає аудиторськi послуги.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Простокапiталгруп"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 35277641
Місцезнаходження д/н, Івано-Франківська область, д/н, м.Iвано-Франкiвськ, 76006, Вовчинецька, 225А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 286664
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.10.2013
Міжміський код та телефон (0342) 54-42-10
Факс (0342) 54-42-10
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Особа надає послуги з питань обслуговування рахункiв у цiнних паперах депонентiв-власникiв iменних цiнних паперiв емiтента вiдкритих у процесi дематерiалiзацiї їх випуску.