ПАТ "Івано-Франківськшкірсировина"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 19.08.2011
Кворум зборів** 63.33
Опис Порядок денний: 1) Про порядок (процедуру) проведення Зборiв. 2) Про затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2008, 2009, 2010 р. 3) Про затвердження порядку покриття збиткiв/розподiлу прибуткiв Товариства за 2008, 2009, 2010 р. 4) Про переведення випуску акцiй Товариства у бездокументарну форму iснування. 5) Про вибiр i затвердження умов договору з депозитарiєм та зберiгачем. 6) Про припинення дiї договору на ведення реєстру та визначення дати припинення ведення реєстру. 7) Про змiну типу та найменування Товариства. 8) Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 9) Про затвердження внутрiшнiх положень Товариства. 10) Про договiр майнової поруки. 11) Про попереднє схвалення значних правочинiв. 12) Про переобрання органiв управлiння Товариства. За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами вирiшено: 1) Затвердити рiчнi результати дiяльностi та баланс Товариства за 2008, 2009, 2010 р. 2) Покрити збитки Товариства за 2008-2010 рiк за рахунок власного капiталу Товариства. 3) Затвердити рiшення про переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi, у бездокументарну форму iснування. 4) Обрати Депозитарiєм Товариства Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" (надалi ПРАТ "ВДЦП"). 5) Обрати Зберiгачем Товариства - ТОВ "Простокапiталгруп" . 6) Визначити датою припинення ведення реєстру реєстратором ТОВ "РеСта" десятий робочий день з дати публiкацiї рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про видачу емiтенту свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснування. 7) Змiнити тип Товариства з "вiдкритого акцiонерного товариства" на "публiчне акцiонерне товариство". 8) Затвердити змiни до Статуту Товариства, пов'язанi зi змiною його типу, найменування та приведенням у вiдповiднiсть до iнших вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" шляхом викладення його в новiй редакцiї. 9) Затвердити внутрiшнi положення Товариства, зокрема Положення "Про Наглядову Раду" та Положення "Про Ревiзiйну комiсiю". 10) Надати згоду на вчинення значного правочину Товариством у формi укладення Товариством iз ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" додаткової угоди до iпотечного договору. 11) Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть учинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення (по 18.08.2012р. включно), характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. 12) Вiдкликати Спостережну раду в повному складi i обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки у складi: КП "ВГК", (юридична особа-акцiонер), Копаниця Уляна Романiвна, Куца Софiя Ярославiвна. 13) Вiдкликати Правлiння Товариства в повному складi та обрати Волошинюка Романа Васильовича Директором Товариства на строк 5 рокiв. 14) Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства на строк 5 рокiв у складi Коцубей Марiя Степанiвна, Магас Вiра Сергiївна.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.