ПАТ "Івано-Франківськшкірсировина"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Волошинюк Роман Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 577146, 15.07.1998, Івано-Франківським МУВС МВС
4) рік народження** 1962
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** КП "ВГК", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.08.2011, на строк 5 років
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Інформація про посади на інших підприємствах - директор КП "ВКГ", місцезнаходження - м.Івано-Франківськ, вул.Юностi, 66-Б.


1) посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коцубей Марiя Степанiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 554575, 21.05.1998, Івано-Франківським МУВС МВС
4) рік народження** 1954
5) освіта** середня спецiальна
6) стаж роботи (років)** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Iвано-Франкiвськшкiрсировина", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.08.2011, на строк 5 років
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.


1) посада Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Магас Вiра Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 451762, 20.02.1998, Івано-Франківським МУВС МВС
4) рік народження** 1958
5) освіта** середня
6) стаж роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "IФ Шкiрсировина", продавець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.08.2011, на строк 5 років
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чернова Ірина Михайлівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СЕ, 465650, 05.09.2008, Івано-Франківським УМВС в Івано-Франківській обл.
4) рік народження** 1979
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** КП "ВГК", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.01.2013, безстроково
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи КП "ВГК"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 2217717, д/н
4) рік народження** д/н
5) освіта** д/н
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.08.2011, на 3 роки
9) опис Колективне підприємство "ВГК" обрано членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами акціонерів 19.08.2011р. як юридичну особу-акціонера на строк 3 роки.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Копаниця Уляна Романівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СЕ, 403744, 22.03.2007, Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській обл.
4) рік народження** 1985
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватний підприємець.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.08.2011, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Інформація про посади на інших підприємствах відсутня.


1) посада Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Куца Софія Ярославівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 455655, 13.03.1998, Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській обл.
4) рік народження** д/н
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Івано-Франківськшкірсировина", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.08.2011, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Інформація про посади на інших підприємствах відсутня.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорВолошинюк Роман ВасильовичСС, 577146, 15.07.1998, Iвано-Франкiвським МУВС МВС462114.709065444621000
Голова Ревiзiйної комiсiїКоцубей Марiя СтепанiвнаСС, 554575, 21.05.1998, Iвано-Франкiвським МУВС МВС60.019098556000
Член Ревiзiйної комiсiїМагас Вiра СергiївнаСС, 451762, 20.02.1998, Iвано-Франкiвським МУВС МВС90.028647829000
Головний бухгалтерЧернова Iрина Михайлiвнад/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиКП "ВГК"д/н, 2217717, д/н000000
Член Наглядової радиКопаниця Уляна РоманiвнаСЕ, 403744, 22.03.2007, Iвано-Франкiвським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.1482547.1893302814825000
Член Наглядової радиКуца Софiя ЯрославiвнаСС, 455655, 13.03.1998, Iвано-Франкiвським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.90.028647829000
Усього 19470 61.97478992 19470 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.