ПАТ "Івано-Франківськшкірсировина"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); ВАТ "Iвано-Франкiвськшкiрсировина" створене згiдно наказу ДКУ №188 вiд 15.09.1994 внаслiдок приватизацiї Iвано-Франкiвського шкiрсировинного заводу. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від "19" серпня 2011 року, на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008р. змінено тип Товариства з Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство. У зв'язку з цим змінено найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Івано-Франківськшкірсировина" на Публічне акціонерне товариство "Івано-Франківськшкірсировина".
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; До складу органiзацiйної структури пiдприємства входить управлiнський блок (адмiнiстрацiя), пункти по прийому шкiр ВРХ та iнших с/г тварин вiд населення та фермерських господарств, цехи по первиннiй обробцi та пiдготовцi шкiр, складськi примiщення.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 7 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 0 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0 Фонд оплати працi: 132 тис. грн. У звiтному перiодi розмiр фонду оплати працi вiдносно попереднього року збільшився на 27 тис. грн, що складає 25,7 %. Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента, не затверджена.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емiтент до жодних об'єднань не належить.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не поступало.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 01 січня 2012 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності". За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало фінансову звітність відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку України. Ця фінансова звітність є попередньою фінансовою звітністю, складеною відповідно до МСФЗ. Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2013 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складається відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основними видами дiяльностi емiтента є здавання в найм нерухомостi, а також заготiвля i збут шкiрсировини, придбання та реалiзацiя товарiв народного вжитку. Основним ринком збуту продукцi емiтента є Iвано-Франкiвська область. Основними клiєнтами є пiдприємства легкої та шкiргалантерейної промисловостi. Дiяльнiсть по заготiвлi шкiрсировини має сезонний характер. Основними перiодами дiяльностi пiдприємства є осiнь (жовтень) та весна (квiтень). В iншi перiоди року в галузi спостерiгаєтсья рiзьким спад, пов'язний перш за все iз зниженням пропозицiї шкiрсировини з боку с/г виробникiв. Особливiстю галузi, в якiй працює емiтент, на регiональному ринку є велика кiлькiсть посередникiв по скупцi шкiрсировини, бiльшiсть яких працює в "тiнi". Основним ринком збуту продукцiї емiтента є Iвано-Франкiвська область. Основними клiєнтами є пiдприємства легкої та шкiргалантерейної промисловостi. Дiяльнiсть по заготiвлi шкiрсировини має сезонний характер. Основними перiодами дiяльностi пiдприємства є осiнь (жовтень) та весна (квiтень). В iншi перiоди року в галузi спостерiгаєтсья рiзьким спад, пов'язний перш за все iз зниженням пропозицiї шкiрсировини з боку с/г виробникiв. Особливiстю галузi, в якiй працює емiтент, на регiональному ринку є велика кiлькiсть посередникiв по скупцi шкiрсировини, бiльшiсть яких працює в "тiнi".
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; д/н
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; д/н
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Станом на 31.12.2014 року первісна вартість основних засобів складає 2499 тис.грн., знос основних засобів складає 65,62%. Амортизація основних засобів нараховується за нормами чинного законодавства.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Соціально-політична і фінансово-економічна нестабільність в державі.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Фактiв виплати штрафiв та компенсацiй за порушення чинного законодавства у звiтньому перiодi не було.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Для фiнансування дiяльностi емiтент використовує власнi фiнансовi ресурси.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; На кінець звітного періоду підприємство не мало укладених, але ще не виконаних договорів. Всі укладені протягом звітного періоду договора виконані.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Розширення виробництва, покращення фiнансового стану, впровадження нових технологiчних лiнiй по обробцi шкiрсировини.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Розробки та дослідження в звітному періоді не проводились.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Д/н
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. У звітному періоді не було фактів виникнення іншої інформації, істотної для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента.