ПАТ "Івано-Франківськшкірсировина"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Волошинюк Роман Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

29.04.2015

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвськшкiрсировина"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 05501988
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 76495, Івано-Франківська область, д/н, Iвано-Франкiвськ, Пресмашiвська, 10
5. Міжміський код, телефон та факс (0342) 78-75-16, (0342) 78-74-49
6. Електронна поштова адреса info@ifshkira.pat.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2015

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

78, Бюлетень Цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2015

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.ifshkira.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2015

(дата)